I suggest you ...

Més configurable el Widget

Que es pogues possar la predicció a dalt i el rellotge a baix (a part de poder triar també la transparència del rellotge), tambè poder triar quin tipus d'informació a de sortir al widget. En general aquesta aplicació està molt bé, es la millor.

15 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Pedro shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base